Algemene voorwaarden

 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en trainingen die worden aangeboden door de Groeien doe je samen. Hierna te noemen Groeien doe je samen

Vooropleiding
Er zijn geen specifieke vooropleidingen vereist. Wel kan de Groeien doe je samen overwegen een inschrijf(ster) uit te nodigen voor een intake gesprek.

Inschrijving
Inschrijving voor een workshop, cursus , training of opleiding vindt plaats via de website (digitaal formulier).
Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) wordt binnen 8 werkdagen een bevestiging per email verstuurd. Na ontvangst van deze bevestiging  is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen met de Groeien doe je samen. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
Na ontvangst van het inschrijfformulier bij Groeien doe je samen heb je 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren. De inschrijving is definitief als voldaan is aan het gevraagde inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient minimaal 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het overige lesgeld dient te worden voldaan zoals aangegeven voor de genoemde datum op de factuur. Het inschrijfgeld bedraagt 25% van het opleidingsgeld.

 

Tarieven

De tarieven die behoren bij de trainingen en opleidingen die door de Groeien doe je samen en worden aangeboden staan vermeld op de website en zijn in principe bindend. Tenzij anders staat aangegeven , is het les materiaal dat tijdens de training wordt uitgereikt en gebruikt bij het aangegeven die behoort bij de training inbegrepen. Groeien doe je samen heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen. Het tarief dat vermeld staat op de website op het moment van de aanmelding en het verzenden van het inschrijfformulier zal bindend zijn.

 

Financiële verplichtingen

Bij inschrijving voor een opleiding (workshop, cursus) verplicht de student zich tot het betalen van het opleidingsgeld.
Het opleidingsgeld moet worden voldaan voor de datum die staat aangegeven op uw factuur.
Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.
Annulering door student
Annulering van de opleiding (of workshop, cursus) na inschrijving kan alleen schriftelijk per post of per email.
Annuleringskosten tot zeven weken voor aanvang bedraagt 25 % van het opleidingsgeld.
Annuleringskosten tot 6,5 & 4 weken en voor aanvang bedraagt 50 % van het opleidingsgeld.
Annuleringskosten tot 3,2 & 1 week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.
In goed overleg kan de student eventueel aansluiten bij de volgende groep die start op de datum die staat aangegeven op de website. Indien er nog geen andere datums zijn ingepland, zal de student  geïnformeerd worden zodra de nieuwe datums bekend zijn gemaakt.

Annulering door het opleidingsinstituut
Groeien doe je samen behoudt zich het recht voor een opleiding (cursus, workshop) te annuleren bij minder dan 4 deelnemers.
Indien de Groeien doe je samen besluit tot annulering zal het reeds betaalde opleidingsgeld binnen een maand worden gerestitueerd.
Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Het opleidingsinstituut zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding (of workshop, cursus) vindt geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.
Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van deze mogelijkheden geeft echter geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

Betaling / herinnering van factuur
Indien de cursist de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet volgt er een herinnering tot betaling met een verwerking van 5 werkdagen. Vervolgens volgt de 2de herinnering met nogmaals een verwerking van 5 werkdagen en een opmerking dat de 3de herinnering €50,00 administratiekosten met zich meebrengt. De 4de herinnering €75 euro administratiekosten en vervolgens zal het incassobureau worden aangesteld.


Uitsluiting
Indien een student de voortgang van de lessen verstoort, heeft  Groeien doe je samen het recht om de student uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Verzuim van student
Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.

 

Wijzigingen

Groeien doe je samen behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en docenten door te voeren geeft zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien de Groeien doe je samen zich daartoe genoodzaakt voelt.

 

Bereikbaarheid

De Groeien doe je samen is telefonisch en per mail bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 – 18:00 uur. Het sturen van een e-mail is altijd mogelijk. De Groeien doe je samen beantwoord de vragen z.s.m. en sowieso binnen 3 werkdagen ( buiten de vakanties). Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben worden met een bericht van ontvangst beantwoord en een indicatie over de benodigde tijd wordt aan u doorgegeven.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de opleidingen (cursussen, workshops) is voor eigen risico.
Groeien doe je samen is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de opleiding (cursus, workshop).

 

Eigen risico

Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.Privacy en omgang met elkaar
Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding (of cursus, workshop), zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle studenten aan de opleiding (of cursus, workshop) wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medestudenten en daarbij informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Daarnaast alle informatie die door de cursist in de opleiding verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Diana Nolles van Groeien doe je Samen.

Gegevens AVG
• Alle data (mailadressen, inschrijfformulieren, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een klant zich aanmeld voor de nieuwsbrief, een opleiding, cursus of informatie aanvraagt, bestemd voor Groeien doe je samen, zal alleen gebruikt worden door en voor Groeien doe je samen.


Intellectuele eigendom
Alle door de Groeien doe je samen verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de studenten aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.
De Groeien doe je samen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het uitgegeven lesmateriaal.
De geleerde technieken en de theoretische kennis mogen overgedragen worden aan ouders, maar niet aan professionals of opleidingsinstituten.

 


Auteursrechten
1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbaar gestelde Handboeken, Cursussen en Cursusmaterialen berusten bij Groeien doe je samen.
2. Het is uitdrukkelijk verboden Handboeken, Cursussen en Cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
3. Het is uitdrukkelijk verboden Handboeken,  Cursussen of Cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.
4. Groeien doe je samen is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van Offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Groeien doe je samen als bindend.Duur van de opleiding
De duur van de trainingen / opleidingen staan weergeven op de website. Ook staat hierbij vermeld wanneer u het certificaat van deelname in ontvangst kan nemen ( aan welke eisen u moet voldoen ) .

Klachten procedure
Indien een student een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen. Indien de docent en deelnemer er binnen vier weken samen toch niet uitkomen, zal er door de Groeien doe je samen een onafhankelijke derde persoon ( N. v/d Sluis ) worden ingeschakeld. De uitspraak van deze onafhankelijk derde persoon is bindend voor het instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 24 maanden worden bewaard.


Groeien doe je samen
It Harspit 14
8494 PS Nes
KVK: 62649329
Betreft: Vervanging van reeds gedeponeerde algemene voorwaarden